Giao hưởng. Chiều vàng. Đường âm nhạc.
Thiên nhiên. Giai điệu xanh. Giải thoát.
Mưa thiên đàng. Nhịp điệu. Trống rỗng.
1gom