Các địa chỉ tham khảo:
– Hà Châu Fashion, Lee Phương Fashion – 320 Cách mạng tháng Tám
– Võ Việt Chung Fashion – 145 Huỳnh Văn Bánh.

1gom