Ngoài ra, còn rất nhiều học bổng cho sinh viên mới và những chương trình học cụ thể. Do số lượng học bổng và yêu cầu của mỗi trường khác nhau, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn một số địa chỉ website các trường đại học Anh quốc đang giới thiệu các chương trình học bổng này:
http://www.abacuscollege.et;http://www.abbey-co//ege.co.uk;http://www.anglo-continental.com;http://www.ashbournecoll.co.uk;http://www.aston.ac.uk;http://www.bath.ac.uk/Departments/Management;http://www.bellerbys.ac.uk;http://www.uce.ac.uk;http://www.bham.ac.uk/international/;http://www.members.aol.com/bosworthtc;http://www.intops.com;http://www.bromley.ac.uk;http://www.broxtowe.ac.uk;http://www.brad.ac.uk;http://www.brighton.ac.uk;http://www.bromley.ac.uk;http://www.members.aol.com/bosworthtc;http://www.summerschool.co.uk;http://www.buckswood.co.uk;http://www.gates.scholarship.com.ac.uk;http://www.citybathcoll.ac.uk;http://www.dundee.ac.uk/civileng;http://www.chichester.ac.uk;http://www.concordcollegeuk.com;http://www.uea.ac.uk;http://www.ed.ac.uk/enternat;http://www.postgrad.ed.ac.uk;http://www.eac.ac.uk;http://www.ebslondon.ac.uk;http://www.essex.ac.uk;http://www.gla.ac.uk;http://www.highbury.ac.uk;http://www.hilderstone.ac.uk;http://www.qub.ac.uk;http://lancs.ac.uk/users/admission/postsgad/pgfundin/;http://www.leeds.ac.uk;http://www.nottingham.ac.uk/international;http://www.northumbria.ac:uk;http://www.rbslondon.ac.uk;http://www.richmond.ac.uk;http://www.roehampton.ac.uk;http://www.uwe.ac.uk;http://www.elec-eng.leeds.ac.uk;http://www.tresham.ac.uk;http://www.writtle.ac.uk;http://www.wmin.ac.uk/international/Schoolarships.htm;http://www.york.ac.uk;http://www.warwick.ac.uk;
 

1gom