Hai bợm nhậu rủ nhau vào quán. Song để quyết định xem ai phải trả tiền, hai người quyết định đối nhau. Một anh nhanh nhảu ra câu đối:
– Nướng đậu phụ cho bố ăn!
Anh kia tức thì đối ngay:
– Sắc ích mẫu cho mẹ uống!
Anh đầu chột dạ, song vẫn cố giữ bình tĩnh, thong thả đáp:
– Cậu đối khá hay: sắc đối với nướng, mẹ đối với bố. Song tớ vẫn chưa phục.
Anh kia phản ứng:
– Tại sao chưa?
Anh đầu ôn tồn giải thích:
– Đậu phụ làm sao mà chấm ích mẫu được. Phải đối là: “Lấy mắm tôm cho mẹ chấm!” thì mới chuẩn. Vậy cậu trả tiền nhé!

1gom