Theo các chuyên gia thuộc Ban Kinh tế Trung ương, sở dĩ có tình trạng trên là vì một hợp tác xã cần phải làm đủ 7 loại giấy tờ mới được đăng ký kinh doanh, trong khi để thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, chỉ cần 3 loại giấy tờ. Ngoài ra, 6/9 chính sách quan trọng được quy định trong Nghị định 15/CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã và Nghị định 16/CP về chuyển đổi kinh doanh hợp tác xã (đều ban hành năm 1997) đến nay vẫn chưa có hướng dẫn, 3 chính sách đã có hướng dẫn thì nay lại chưa được thực hiện.
(Theo Đầu Tư)

1gom